Printer Friendly Version Овера докумената @ 18 September 2012 01:34 PM

Давање овлашћења, овера потписа и фотокопије

Легализација јавних исправа за употребу у иностранству

Италија је, као и Србија, потписница  Хашке конвенцији о укидању потребе легализације страних јавних документа из 1961. године,, према којој је јавна исправа оверена печатом  ”Apostille”  подобна за употребу у свим државама потписницама Хашке конвенције. 
Овера печатом “Apostille”  врши се искључиво од стране надлежних органа који се налазе у земљи у којој је издата јавна исправа.
Оверу печатом ”Apostille” докумената издатих у Србији врши основни суд надлежан за територију седишта органа  који је такву исправу издао, односно, оверио потпис на приватној исправи (изјави, пуномоћју и др).
Италија је, као и Србија, потписница и Бечке конвенције о издавању извода из матичних књига на више језика из 1976. године и, у складу са тим, пред италијанским органима се могу употребљавати изводи из матичних књига рођених, венчаних и умрлих издати од стране органа Републике Србије на вишејезичном обрасцу (као и обрнуто, изводи из МК издати у Италији на вишејезичном обрасцу могу се употребити у Србији).
 

За додатна обавештења, молимо обратите се Генералном конзулату.